Harmonija su pasauliu, savęs tobulinimas, neribotos žmoguje

 slypinčios galimybės, pozityvus mąstymas, nauja taikos religija, jungianti

visus  gerus elementus, egzistuojančius religijos pasaulyje, senovinė pagoniškųjų

religijų išmintis…

Šie iš pažiūros iškilūs šūkiai savyje slepia rimtą

grėsmę dvasiniam žmogaus gyvenimui.

Viešpats Jėzus dar prieš savo kančią ir kryžiaus mirtį išsakė ypač svarbų perspėjimą: ,,Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: ‘Aš esu Kristus!’, ir daugelį suklaidins. […] Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas“ (Mt 24, 4-5; 10-13).

Nauja era

Viešpaties Jėzaus žodžiai reiškia nekintančią tiesą, kurią šiandien mums būtina priimti giliai į širdį. Nuo Kristaus gyvenimo žemėje laiko atsirado daug melagingų ,,išganytojų“, kurie turėjo tikslą sukurti rojų žemėje ir žmogų padaryti laimingą. Istorija parodė, kad tokių asmenų veiklos pasekmės visada būdavo tragiškos. Pakanka prisiminti, pavyzdžiui,  komunizmą, bandymą kurti pasaulį be Dievo, kuris pražudė milijonus žmonių. Taip pat ir šiandien, tiek akivaizdžiai, tiek ir užmaskuotai, plėtojama idėja, kuri atitolina žmones nuo Kristaus – vienintelės tiesos šaltinio ir nuo Bažnyčios —  dieviškosios malonės valdytojo. Turimas omenyje ,,New Age“ (nauja era) – utopinė pažiūra, kad aušta nauja dvasinės įvairovės ir galios era (Vandenio era), kurioje bus išspręstos esamos socialinės struktūros,  kad atnešti žmonijai visišką laisvę ir laimę‘‘ (sesuo Michaela Pawlik OP, Utopinis rojus – New Age, Sandomiežas, 2008).

Paslėptas pavojus

Sunku apibrėžti ,,New Age“ judėjimo ribas, nes tai yra dvasinis kratinys. Skolinasi sąvokas ir elementus  iš įvairių religijų, taip pat ir krikščionybės, iškreipiant teisingą prasmę. Todėl ypač svarbus yra Viešpaties Jėzaus perspėjimas ir Jo kvietimas budėti: ,,Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?!  Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis — blogus“ (Mt 7, 15-16a).

Atsivertusių žmonių liudijimai byloja, kaip yra lengva pasiduoti bioenergetikų terapijos kabinete matant šventųjų paveikslus arba aiškiaregiui šaukiantis Marijos, Jėzaus, šventųjų vardo bei cituojant Bibliją. Nepaisant tokio kamufliažo,  okultistai, arba asmenys, naudojantys paslaptingas jėgas, iš tikrųjų veikia piktosios dvasios įtakojami.

,,Greitas‘‘ tikėjimas

Santykių su Dievu kūrimas, dvasinė branda nėra lengvi dalykai. Tai procesas, iš žmogaus reikalaujantis nuolankumo, kantrybės, pasitikėjimo Dievu, bendrystės su Jo malone ir kovos su asmeninėmis silpnybėmis. Tai užduotis visam gyvenimui. Greito dvasinio efekto pasiūla, ,,stebuklingas‘‘ apšvietos būdas, lengvai gaunamas ,,išganymas‘‘ be kryžiaus ir kančios yra spąstai. Netgi iš krikščionybės paimti elementai su tuo neturi nieko bendra. Kaip pavyzdį čia galima paminėti Viršūnės Švyturį, pasaulio garbinimą, kuris tariamai leidžia žmonėms pasiekti ,,dangun žengimą‘‘, nesulaukus mirties, ir tolesnį gyvenimą kaip nemirtingojo valdovo (Viešpats Jėzus taip pat ten pristatomas kaip vienas iš ,,dangun įžengusiųjų“ valdovų).

Moira Noonan, kuri prieš 20 metų buvo judėjimo New Age dalyvė, aiškina: ,,Mokėjau Viršūnės Švyturio maldas, nes buvau su jais susijusi. Jie naudoja rožinį ir maldas, kurios tampa absoliučia katalikų tikėjimo pajuoka. Jų rožiniuose nėra kryžiaus, tačiau jie turi savo šventus medalikėlius. Kalba Tėve mūsų, bet pakeičia žodžius. Kalba Sveika, Marija, bet praleidžia žodžius: ,melski už mus nusidėjėlius‘. Pasinaudoja malda, skirta arkangelui Mykolui, prašydami jo globos, bet jį vadina ,,Valdovu Mykolu“. Jis taip pat yra ,,įžengęs į dangų“ valdovas!”. Iš krikščionybės pasisavinti elementai šio kulto nepadaro krikščioniškuoju, bet siekia suteikti jam patikimumo.

Kas čia yra Dievas?

New Age prieštarauja pirmajam įsakymui. Šiame judėjime žmogus yra pats sau dievas. Pats susikuria taisykles ir vertybes. Dievas jau neturi ką pasakyti. Netgi kai mokyme atsiranda dievo figūra, tai nėra Dievas pagal krikščioniškąją sampratą. Pavyzdžiui, Marijos Baker Eddy įkurtos Krikščioniškojo Mokymo Bažnyčios (o taip pat iš jų kilę Vienybės ir Unitaristų bei  Universalistų Bažnyčios), nepaisant jų sugestyvaus  pavadinimo, jos neskelbia krikščioniškosios doktrinos. Moira Noonan pastebi, kad: ,,Jie moko apie Šventąją Trejybę kaip apie tris instancijas, esančias būtybėje, kuri įkūnija Savęs kultą. Dievą apibūdina dažnai tokiais terminais, kaip ,,gyvenimo Dvasia‘‘, ,,Universalus Protas‘‘, ,,Aukščiausias Intelektas‘‘ arba ,,Didis Architektas‘‘. Jų Dievas neturi nieko bendra su Išganytoju ir tereiškia ,,sąmoningumą‘‘. Išvardytų Bažnyčių įkūrėjai savo mokymą vadina Naująja Mintimi. Moira tęsia: ,,daug metų viso to mokiausi. Naujoji Mintis propaguoja sąmonės pasikeitimą. Iš esmės tai netgi nėra religija, bet smegenų plovimo psichologijos rūšis. Pagal šią savotišką psichologiją mes esame begalinio proto dalis. Dievas tai ne kas kita, kaip begalinė, beformė energija, kosminė jėga. Mes suteikiame jam formą, formuojančią pasaulį savo minčių galia. Būtent mes esame absoliučiais mūsų pasaulio kūrėjais. Keisdami mąstymą, keičiame mūsų gyvenimo kondicionavimą. Galime manifestuoti (arba keisti realybę),  nes mūsų gryna valia yra mūsų Visatos principas. Naujoji Mintis pagrindžia šią idėją, vadovaudamasi Biblija ir praveda biblijinių kursų ciklą, taikydama šią ,,metafizinę interpretaciją‘‘. Tai velniškas sumanymas, siekiant Šventojo Rašto pagalba skelbti  mokslą, visiškai priešingą jo skelbiamai žiniai.

Tikslai ir vaisiai

Krikščioniškojo gyvenimo žemėje viršūnė yra visiškas Dievo valios priėmimas ir žmogaus pasidavimas Dievo vedimui. Tai tikrasis kelias į vienybę su Dievu amžinybėje, arba į absoliutų džiaugsmą ir meilės pilnatvę.

Okultizmo praktikos tarsi taip pat turėtų suteikti žmogui laimę. Tačiau tai neteisingai suprantama laimė, nes ji identifikuota su paslaptingomis galiomis, kurios tarnauja žmogui siekiant valdžios, turtų, sveikatos bei antgamtinių žinių. Tokia veikla kreipiasi į demoniškas jėgas ir yra maištas prieš Dievą.

Viskas yra priešingai, kai stebuklingi dalykai vyksta Bažnyčioje. Šventosios Dvasios galia žmonės išgyja, įgyja dvasinį supratimą, apdovanojami įvairiomis dovanomis. Moira Noonan teisingai pastebi: ,,Šventosios  Dvasios dovanos yra  atliekami tarnystės darbai, kad Kristaus Kūnas galėtų augti. Jie nenaudojami parodyti galią. Šios dovanos neiškelia žmogaus aukščiau kitų“. Tai yra pagrindinis skirtumas. Dievo dovanos tarnauja tikėjimo stiprinimui, o ne žmogaus didybei penėti. Jų tikslas nėra sukelti sensaciją.

Kas už viso to slypi?

Antgamtinių dovanų pasekmės leidžia suvokti, iš kur jos yra – arba iš Dievo, arba iš šėtono. Trečios galimybės nėra. Dvasiniame pasaulyje kitos, ,,neutralios‘‘,  jėgos neegzistuoja. Moira Noonan dalijasi liudijimu: ,,Paranormalūs įgūdžiai yra Šventosios Dvasios dovanų parodija. Jei gauni informaciją iš paranormalių reiškinių srities, tau teikiantis informaciją asmuo yra demonas. Žinau tai, nes pati atlikau mediumo vaidmenį“. O kadangi dovana yra iš piktosios dvasios, tai paprasčiausiai negali duoti gerų vaisių.  Net jei pradžioje pasireiškia kažkoks pozityvas, pavyzdžiui, sveikatos pagerėjimas ar žinios. Tai akivaizdus gėris, nes piktosios dvasios tikslas yra žmogaus sunaikinimas. Moira, kuri pati patyrė demonų veikimą, tikina: ,,Demonų ženklas yra korupcija. Tai melagiai. Vis giliau klampina žmogų į nuodėmę. Nematomi New Age judėjimo demonai dažniausiai panardina žmogų netyrumo nuodėmėse, pateisindami pasileidimą. Jie taip pat atneša su savimi priespaudos dvasią, kad žmones persekiotų kaltės jausmas. Šventoji Dvasia parodo mums mūsų nuodėmes, bet mūsų nevargina. Neleidžia mums būti niokojančios nevilties būsenoje. Įtikindama mus apie nuodėmę, Šventoji Dvasia tuo pačiu kviečia atgailai, kurios dėka esame išlaisvinti. To nenutinka okultizmo pasaulyje. Demoniškos jėgos vis giliau įklampina  žmogų į nuodėmę“. Ši taisyklė neturi išimčių. Negalime sudarinėti jokių sandorių su piktąja dvasia, nes kaina už tai yra amžinasis žmogaus gyvenimas.

Būti kaip Dievas

Dieviškosios valdžios, žinių, nemirtingumo turėjimas amžinai gundo žmogų. Jau pirmieji tėvai rojuje patikėjo šėtono pažadais: ,,tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gera ir bloga”(Pr 3,5). Šiandien šiuos žodžius tam tikra prasme perfrazuoja New Age . Moira Noonan, vadovaudamasi ilgamete dalyvavimo šiame judėjime patirtimi, tvirtina: ,,New Age išpažinėjai apie realųjį Jėzų Kristų dažniausiai nekalba, o jei su Juo sieja kokias nors sąvokas, tai tokias, kaip: ,kosminis Kristus‘, ,Kristaus sąmoningumas‘ ar taip pat ,Jėzus, dangun įžengęs valdovas‘. Jei atsiduosi konkrečioms praktikoms, pasieksi ,Kristaus sąmoningumą‘. Mąstysi kaip ,Kristus‘, taigi faktiškai tapsi kitu ,Kristumi‘. Stebuklų kursas skelbia, kad mes visi esame potencialūs ,Kristai‘, bet kol kas dar savyje nepasiekėme ,Kristaus‘ dieviškumo lygio. Kai nubusime, išspręsime visas pasaulio  problemas. Visur įsiviešpataus taika, o Šventoji Dvasia taps nereikalinga“. Tai yra senas šėtoniškas melas, tik naujoje versijoje. Kai žmogus atmeta Dievą, tampa bejėgis prieš naikinančią piktosios dvasios veiklą. Velnias tik ir laukia to momento, kai galės žmogų pažeminti, pavergti ir amžiams įmesti į pragarą. Todėl toks svarbus yra tvirtas ryšys su Dievu ir susilaikymas nuo visokio blogio (plg. 1 Tes 5,22).

Gailestingumo tribunolas

Kūrėjas mums teikia visokeriopą gėrį, džiaugsmą ir žmogui reikiamas malones. Kiekvienas gali semtis iš neišsenkančio  dieviškojo meilės šaltinio sakramentų, ypač Eucharistijos ir išpažinties, dėka, taip pat per maldą ar Šventojo Rašto skaitymą. Taip pat tiems, kurie nusigręžė nuo Dievo, bet trokšta atsivertimo, šis šaltinis yra prieinamas. Asmenys, įžengę į okultizmą, privalo kuo skubiau melsti Dievą atleidimo ir pagalbos išsivaduoti iš visų nuodėmių. Čia jau yra privaloma ypatinga išpažintis, išpažįstant visas praktikas (vertėtų apsilankyti pas kunigą egzorcistą, kuris pagelbėtų pokalbiu, vidinio išgydymo ar egzorcizmo malda). Būtinas taip pat yra radikalus ryšių su bet kokiomis blogio  praktikomis nutraukimas bei okultizmo atributikos, knygų šia tema atsisakymas. Taip apvalius sielą ir aplinką reikia užpildyti savo gyvenimą Dievu ir Jo malone. Viešpats Jėzus pats perdavė šv. Faustinai savo stiprų norą visiems teikti malonių: ,,Mano širdis yra kupina didžiulio gailestingumo sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Kad gebėtų suprasti, jog Aš esu jų geriausias Tėvas, kad dėl jų iš mano širdies ištekėjo kraujas ir vanduo, tarsi iš perpildyto gailestingumu šaltinio; dėl jų gyvenu tabernakulyje, kaip gailestingumo Karalius trokštu apdovanoti sielas malonėmis, bet [jos] nenori jų priimti. (…) Ak, koks didžiulis yra sielų abejingumas už šitiek gėrio, už tiek meilės įrodymų; mano širdis prisipildo pasaulyje gyvenančių sielų nedėkingumu, užmarštimi; viskam randa laiko, tik neranda laiko ateiti pas Mane pasiimti malonių“ (Dienoraštis, p. 367). Mūsų Dievas, visatos Kūrėjas, nuolankiai slepiasi Ostijos pavidale ir laukia, kol pas Jį ateisime. Jau žemėje nori mus apdovanoti begalinėmis malonėmis, o danguje paruošė nesuvokiamus lobius kiekvienam.   Kaip galima atmesti tokį kvietimą?

 

Žurnalas: „Milujcie się“. Nr. 5-2017

 

Kapucinai.net

 

Malgožata Soltyk Netikri pranašai

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *