Asociacija Petrašiūnų gailestingumo namai (R. Kalantos g. 38, LT 52492 Kaunas; mob. t. 867752634; el. pšt. br.vincentas@gmail.com. Įm. k. 3000721363; a.s. LT237300010087802587 Swedbank; (galimybė paremti)

Direktorius br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap)

Tai brolių kapucinų vienuolijos padalinys socialinei veiklai vykdyti.

Broliai kapucinai vadovauja trims varguolių maldos grupėms Kaune, Petrašiūnuose. Jose varguoliai evangelizuojami, katechizuojami, taip pat pamaitinami. Tai labai reikalingas darbas – ne tik pamaitinti pavargusį, sutrikusį žmogų, bet ir suteikti vilties, šviesos skelbiant Dievo žodį. Yra įkurta Šv. Pranciškaus draugija vargšams ir kaliniams šelpti bei evangelizuoti.

Nelengva brolių kapucinų tarnystė atliekama trijuose reabilitaciniuose centruose, kuriuose žmonės, pavargę nuo sunkaus gyvenimo, grąžinami į visuomenę. Juose yra apie 40 asmenų, kuriems suteikiama įvairialypė pagalba – materialinė, dvasinė, apgyvendinimas.

Petrašiūnuose, Kaune veikia varguolių valgykla (keturis kartus savaitėje maitinami ir dalijami maisto produktai) ir rūbų dalykla, Vaikų dienos centras, skirtas problemų patiriantiems vaikams. Šelpiami nepasiturintys asmenys, daugiavaikės šeimos.

JEIGU TAVE KAMUOJA PRIKLAUSOMYBĖS, GYVENIMO NETIKRUMAS, DEPRESINĖS MINTYS, MES TAVĘS LAUKIAME. REABILITACIJOS CENTRAI:

„PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO NAMAI“

KALANTOS G. 38, KAUNAS

TEL.: 867752634; 864554930; (br.vincentas@gmail.com)

 

ŽVEJŲ G. 15, PAULIŲ KM., JURBARKO RAJ.

TEL.: 867752634; (br.vincentas@gmail.com)

 

SKIRMANTIŠKIŲ KM, RASEINIŲ RAJ.

TEL.: 867752634; (br.vincentas@gmail.com

 

Broliai kapucinai padeda trijuose reabilitaciniuose centruose žmonėms grįžti į gyvenimą, atsikračius priklausomybių, nusivylimo, socialinės atskirties, skurdo. Daug asmenų: vyrų, moterų ir su vaikais, padedami brolių kapucinų, baigę reabilitacinį kursą, susiranda darbą, būstą, padeda materialiai įsikurti ir pradeda naują gyvenimą. Centruose veikia programos: 12 žingsnių, Posūkio taško, psichokorekcijos, resocializacijos, darbo terapijos, maldos.

 

 

 

 

 

 

 

Atgailos malda

Viešpatie Jėzau, ateinu pas Tave, toks koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Viešpatie, aš tikiu, kad prieš2000 metų Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas Savo šventą kraują asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien. Atleisk man, už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Savo šventu krauju nuplauk mane nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę. Savąja Dvasia įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Padaryk mane Dievo vaiku ir dovanok man amžinąjį gyvenimą. Aš priimu Tave dabar ir savo širdimi tikėdamas lūpomis išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

 

Šv. Pranciškaus draugija kaliniams ir varguoliams evangelizuoti bei šelpti  

 

 

Mūsų visuomenėje kaliniai, priklausomi asmenys, esantys visuomenės paribyje dažnai yra stigmatizuoti, atskirti, nekenčiami, atstumti Tai yra iššūkis visuomenei, kuri yra išsilavinusi, kultūringa, tačiau yra daug padariusių nusikaltimus, priklausomų, visuomenės paribyje esančių asmenų. Šv. Pranciškus suvokė Dievo vedimą, pasilenkdamas prie raupsuotojo ir kaip tai pakeitė jo gyvenimą. Jis tada pavadino save mažesniuoju broliu. Tai reiškia, jog nesieks kažkokios aukštesnės vietos visuomenėje, bet bus mažesnysis tarnas, su mažaisiais ir atstumtaisiais: su jais ir tarp jų. Šv. Pranciškus šlovino ir dėkojo „Saulės giesmėje“ už visą kūriniją. O kaip mes turime šlovinti ir dėkoti už kiekvieną žmogų, esantį šalia! Koks didingas ir kilniaširdiškas buvo šv. Pranciškaus humanizmas, Dievo šviesoje, kiek jis atnešė taikos, sutarimo, gyvybės, prasmės. Visų pirmiausiai reikia jiems paskelbti Jėzaus Gerąją Naujieną, kad Jėzus taptu jų gyvenimo centru – kuris keičia jų gyvenimus, vaduoja iš nuodėmės ir duoda viltį. Pagal galimybes taip pat padėti materialiai. Pirmiausia – dvasinis atsinaujinimas. Jėzaus žodžiai nėra tušti: tarnystė mažutėliams teikia mums patiems džiaugsmą, ramybė ir palaimą:„Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane” ( Mt 25, 34 – 36).

Draugijos liturginis minėjimas – spalio 4 dieną.

Kiekvieno mėnesio 4 dieną Kaune, Petrašiūnų bažnyčioje yra aukojamos Šv. Mišios už draugijos narius, kalinius ir varguolius.

Tapimas draugijos nariu: reikia atlikti išpažinti, priimti šv. Komuniją,  perskaityti pasiaukojimo maldą, parašyti prašymą priimti į draugiją, nurodant vardą, pavardę, adresą ir tel. numerį adresu: Šv. Pranciškaus draugija kaliniams ir varguoliams padėti bei evangelizuoti: R. Kalantos 38, Kaunas ir gausite draugijos pažymėjimą.

Pasiaukojimo malda:

:Viešpatie Jėzau, tu esi pasakęs: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, man padarėte.“(Mt 25, 40). Noriu visa širdimi ir visu gyvenimu atsiliepti į Jėzaus žodžius ir juos vykdyti. Pasižadu vesti dorą katalikišką gyvenimą: gyventi Evangelija, praktikuoti maldą, priiminėti Šv. Sakramentus, būti paklusnus Bažnyčios mokymui, popiežiui bei vyskupams ir jų įpėdiniams kunigams. Pagal galimybes melstis už kalinius ir varguolius, padėti jiems ir skelbti Jėzaus Evangeliją jų išganymui. Tegu šv. Pranciškaus nuostabus tarnavimo vargšams pavyzdys mane uždega, įkvepia vykdyti šią misiją bei mane laimina Gerasis Dievas šitame darbe.. Tepadeda man Dievas!

Draugijos nario įsipareigojimai: ypač kiekvieno mėnesio 4 dieną melstis už kalinius, varguolius ir priklausomus žmones. Tai galima daryti ir kiekvieną dieną. Sutikus gatvėje, apsilankius kalėjime, landynėje, nakvynės namuose, viešoje vietoje paskelbti Evangeliją ir kad asmuo pakviestu Jėzų į savo gyvenimą, gailėtųsi už nuodėmes, norėtu keisti gyvenimą, pasikalbėti, suteikti vilties. Galima paremti jį maistu, rūbais, nupirkti vaistų, bet vengti duoti pinigų. Saugotis jų manipuliavo ir apgaulės. Jei asmuo norėtu pradėti gyvenimą be priklausomybės, galimą nukreipti jį į reabilitacinį centrą ar kitą kokį nors pagalbos centrą.  Galima parapijoje, namuose, šeimoje suburti maldos grupelę, prieš tai pranešus parapijos klebonui ir melstis už vargstančius bei priklausomus ir juos kviesti maldai. Galima bandyti, jei vietovėje yra nakvynės namai, pasimelsti su jais, įsijungti į „Caritas“ organizacijas, pagelbėti kaliniams, dalyvauti kalinių šalpos ir rėmimo organizacijose. Broliai kapucinai turi reabilitacinį centrą nuo priklausomybių, netekus būsto, norint pakeisti savo gyvenimą: Kaune, R. Kalantos 38.

 

 

Šv. Pranciškaus litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie eieison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve – pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve – pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve – pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve – pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, nekaltai pradėtoji Mergele – melski už mus!
Šventoji Marija, visu trijų šventojo Pranciškaus ordinų Globėja – melski už mus!
Šventasis Pranciškau, serafiškasis tėve – melski už mus!
Šventasis Pranciškau, išmintingasis tėve,
Šventasis Pranciškau, Mažesniųjų brolių ordino įsteigėjau,
Šventasis Pranciškau, beturčių patriarche,
Šventasis Pranciškau, atgailos veidrodi,
Šventasis Pranciškau, nedorybių nugalėtojau,
Šventasis Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau,
Šventasis Pranciškau, Jėzaus žaizdomis papuoštas,
Šventasis Pranciškau, neturto mylėtojau,
Šventasis Pranciškau, klusnumo mokytojau,
Šventasis Pranciškau, skaistybės stebukle,
Šventasis Pranciškau, nusižeminimo didvyri,
Šventasis Pranciškau, didelių malonių inde,
Šventasis Pranciškau, klystančiųjų vadove,
Šventasis Pranciškau, ligonių pagalba,
Šventasis Pranciškau, Bažnyčios rėmėjau,
Šventasis Pranciškau, tikėjimo gynėjau,
Šventasis Pranciškau, Kristaus kareivi,
Šventasis Pranciškau, nesutariančių taikintojau,
Šventasis Pranciškau, nepramušamas skyde,
Šventasis Pranciškau, klaidatikių naikintojau,
Šventasis Pranciškau, netikėlių naikintojau,
Šventasis Pranciškau, netikėlių atvedėjau,
Šventasis Pranciškau, silpnųjų parama,
Šventasis Pranciškau, numirusiųjų prikėlėjau,
Šventasis Pranciškau, raupsuotųjų guodėjau ir drauge,
Šventasis Pranciškau, liepsnojančios meilės serafine,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausik mus Viešpatie
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų

  1. Melski už mus šventasis Pranciškau
    T. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

 

     Melskimės. Dieve, kuris nusižeminusiems teiki savo gausias malones, + leisk mums, sekant šventojo Pranciškaus pėdomis, paniekinti šio pasaulio išmintį ir mokytis iš nukryžiotojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

Šv. Pranciškaus malda

Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.