Tyrųjų širdžių judėjimas (nesusituokusiems)

 

Tyrųjų širdžių judėjimas (TŠJ) kuriamas ir Lietuvoje. Kviečiame jaunuolius, besiruošiančius tuoktis, geros valios žmones prisijungti prie šio gražaus judėjimo ir išskleisti savo asmenybę, jos grožį ir pašaukimą, gyventi tikroje laisvėje ir tiesoje, blaiviai, nebūdami priklausomi nuo savo emocijų, geismų ar seksualumo. Ypač raginame katechetus, tikybos mokytojus, kunigus, pašvęstuosius asmenis kviesti jaunus žmones pasiryžti blaiviai ir skaisčiai gyventi ir taip padėti išskleisti jų brandą, laisvę ir asmenybę. Tai labai paprasta. Pirmiausia reikėtų sąžiningai ir nuoširdžiai atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją ir melstis šia malda:

 

Viešpatie Jėzau, esu dėkingas (-a), kad Tu mane myli tokia meile, kuri taiso didžiausias klaidas ir gydo skaudžiausias žaizdas. Aukoju Tau savo atmintį, protą, sielą, kūną, seksualumą. Įsipareigoju neturėti lytinių santykių, kol nebūsiu suvienytas (-a) su savo sutuoktiniu per Santuokos sakramentą. Nuo šios dienos neskaitysiu, nepirksiu ir nežiūrėsiu pornografinės medžiagos. (Čia merginos turi papildyti: įsipareigoju rengtis kukliai ir niekuo nesukelti kitiems geidulingų minčių ar norų.) Iškilmingai pasižadu, kad kiekvieną dieną ateisiu su Jėzumi susitikti maldoje, Šventojo Rašto meditacijoje, dažnai priimsiu šv. Komuniją ir adoruosiu Švenčiausiąjį Sakramentą. Taip pat įsipareigoju reguliariai eiti Atgailos sakramento, neprarasti drąsos ir greitai pakilti, kai įkrentu į nuodėmę. Brangus Jėzau, mokyk mane savidrausmės praktikos ir valdyti savo seksualinius troškimus bei jausmus. Duok man drąsos pasipriešinti palaidumui kasdieniame gyvenime. Padėk išvengti visko, kas silpnina ir pavergia mano valią: nikotino, alkoholio ir narkotikų. Išmokyk mane laikyti Meilę savo gyvenimo centru. Marija, mano Motina, vadovauk mano tikėjimo kelionei. Vesk mane į patį Meilės šaltinį – Jėzų, kuriuo galiu pasitikėti ir tikėti. Pagal šventojo Jono Pauliaus II paraginimą trokštu visiškai patikėti save Tau: „Totus Tuus, Maria“. Palaimintoji Karolina, išmelsk man tyros širdies dovaną. Amen.

 

Šį pasiryžimą gali atskaityti nesusituokę asmenys. Tai galima padaryti asmeniškai, bendruomenėje, bažnyčioje ir būtinai apie tai pranešti broliams kapucinams: R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel. (8~37) 453 028, el. paštu: br.vincentas@gmail.com  Norintys sužinoti daugiau skaitykite pasirodančius žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numerius. Visus, kurie norėtų sužinoti daugiau, susitikti, pasimelsti, kviečiame dvasiškai sustiprėti įsijungiant į TŠJ bei kiekvieno mėnesio 1 šeštadienį atvykite adresu: R. Kalantos g. 38, Kaunas. Jūsų lauks malda, konferencija ir šv. Mišios; pradžia 18 val. Tuo metu drauge vyksta žurnalo mylėtojų, platintojų, gerbėjų ir geradarių susitikimai.

Daugiau paskyroje: „Facebook“: mylėkite viens kitą; interneto svetainė www.mylėkitevienskitą.

 

 

 

Tyrųjų Širdžių Judėjimas sutuoktiniams

Viename iš paskutiniųjų TŠJ susitikimų Vilniuje, kurioje dalyvavo ir šeimos, paklausė, ar yra toks TŠJ šeimoms, nes kai kurios net katalikiškos šeimos, nelabai atviros yra gyvybei ir skaistumui šeimose, ištikimybei ir kaip svarbu yra atrasti bendraminčių. Dažnai jaunavedžiai po sutuoktuvių daro klaidą, galvodami, jog jau vedybinis gyvenimas pats savaime eis nuostabių geru keliu, savaime viskas gerai tvarkysis, o tai yra klaida. Gyvenimas, bėgdamas gana greitai, neša užmarštin tuos įsipareigojimus ir priesaikas, kurias buvo įsipareigoję sutuoktiniai. Gyvenimas, nuodėmė, nutolimas nuo Dievo atšaldo šeimą pirmykštėje meilėje. Ir tas judėjimas primena, kaip svarbu prisiminti tuos nuostabius įsipareigojimus, juos branginti ir juos vykdyti. Toje sutuoktinių maldoje primenama, kas stiprina santuoka: bendra malda, sakramentai: išpažintis, Šv. Mišios, atvirumas gyvybei, savo emocijų ir seksualumo valdymas. Šie dalykai daro santuoką tvirtesnę, auga meilė, džiaugsmas ir vieningumas

Sąlygos tapti šio judėjimo nariais

 • būti malonės stovyje (atlikti išpažintį)
 • priimti Šv. Sakramentą
 • atnaujinti santuokinę priesaiką
 • atkalbėti maldą
 • atsiūsti prašymą adresu:: R. Kalantos 38, Kaunas; vardas, pavardė, gimimo metai, adresas kad būtumėte įtraukti į Tyrųjų Širdžių sutuoktiniams knygą, atsiūsime jums pažimėjimą ir bus meldžiamasi už jūsų tvirtumą ir meilę santuokoje.

 

Formulė atnaujinant santuokos pažadus:

Sutuoktinių troškimas atnaujinti santuokos sakramento pažadus:

Vyras sako:

Garbė tau Viešpatie už N, gyvenimo draugę

Žmona sako:

Garbė tau Viešpatie už N, gyvenimo draugą

 

Abu kalba:

Garbė Tau Viešpatie, kad su mumis buvai džiaugsmo ir vargo dienomis. Prašome Tave: padėk mums ir toliau nuoširdžiai vienas kitą mylėti, kad būtume geri Tavo meilės žmonijai liudytojai.

 

 

 

 

Pasiaukojimo Jėzui malda (patariama pagal galimybes kasdien ir kartu atskaityti)

Pasiaukojimo Jėzui Kristui malda

 

Viešpatie Jėzau, dėkojame Tau, kad myli mus besąlygiška meile ir kad iš tokios meilės atidavei savo gyvybę už mus. Dėkojame, kad savo meile apsaugai mus nuo blogio, padedi pakilti kiekvienąkart parkritus ir gydai visas mūsų žaizdas. Dėkojame už Tavo buvimą Santuokos sakramente, kuris suteikia jėgų nugalėti blogį sudėtingose ​​situacijose ir ištikus krizėms. Pavedame Tau savo atmintį, protą, valią, sielą ir kūną. Pažadame naudotis savo seksualumu ir vaisingumu pagal Tavo planą. Pažadame kiekvieną dieną susitikti su Tavimi bendroje maldoje ir skaitant Šventąjį Raštą, dažnai priimti Eucharistiją ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. Pažadame dažnai atlikti Atgailos sakramentą, nepasiduoti nevilčiai ir, parpuolę po nuodėmės našta, visada pakilti.

Pažadame nepirkti, neskaityti ir nežiūrėti pornografinio turinio žurnalų, laidų arba filmų. Pažadame nenaudoti kontraceptikų ir nevartoti abortą sukeliančių vaistų, net neįsileisti minties apie abortą ir atsiriboti nuo kontraceptinio mąstymo. Pažadame mielai priimti kiekvieną vaiką, kurį Tu, Viešpatie, norėsi mums duoti. Norime būti geri savo vaikų mokytojai, savo pavyzdžiu ir gyvenimu atvesti juos pas Tave ir prie Tavo meilės. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus nuolat dirbti su savimi, kad galėtume išmokti valdyti savo seksualines reakcijas ir emocijas. Suteik drąsos kasdieniame gyvenime be baimės pasipriešinti bet kokiam blogiui ir išvengti visko, kas pavergia, ypač narkotikų, alkoholio ir nikotino. Mokyk mus elgtis taip, kad meilė mūsų gyvenime būtų svarbiausia. Amen.

 

 

 

 

 

Ištikimųjų širdžių judėjimas

 

 

 

Ištikimųjų Širdžių judėjimas, yra skirtas sutuoktiniams, kurie yra priėmę santuokos sakramentą, bet turi tam tikrų sunkumų santuokoje: yra noras išsiskirti, nesutarimai, atsiskyrimas ar net skyrybos. IŠJ tai ištikimybė vienas kitam ir Dievui, ir palaiminimas saugojant santuokos sakramentą, net beviltiškose žmoniškajam supratimui situacijose. Maldoje yra raginimas kasdieną melstis: gailestingumo vainikėlis, rožinis, Šv. Mišios, ugdyti pasitikėjimą, ypač meldžiantis už savo sutuoktinį (sutuoktinę), brandinti save, kaip asmenybę, savo emocijas, nuotaikas.

 

 

Sąlygos tapti šio judėjimo nariais

 

 • sutikti su visais teiginiais pasiaukojimo maldoje
 • būti malonės stovyje (atlikti išpažintį)
 • priimti Šv. Sakramentą
 • atkalbėti aktą ir maldą (ir tai daryti kasdieną)
 • priiminėti sakramentus ir melstis kadien tomis pasiūlytomis maldomis
 • pranešti ir parašyti prašymą apie tai adresu: R. Kalantos 38, Kaunas; vardas, pavardė, gimimo metai, adresas. Būsite įtraukti į Ištikimųjų Širdžių Knygą ir bus meldžiamasi už jūsų apsisprendimą.

 

Pasiaukojimo aktas Nekaltosios Šv. Mergelės Marijos širdžiai

 

Renkuosi Tave, šiandien, Marija, viso dangaus akivaizdoje, savo Motina ir Valdove. Visišku atsidavimu ir meile pavedu ir pašvenčiu Tau savo kūną ir sielą, visą savo vidinį ir įšorinį gėrį, o taip pat visus nuopelnus gerų darbų, o taip pat nuopelnus esamųjų ir būsimųjų gerų darbų. Tau visiškai palieku visišką ir pilną teisę naudotis manim, kaip savo pavaldiniu, ir taip pat viskuo, kas man priklauso, beatodairiškai , pagal Tavo norą, didesnei Dievo garbei dabar ir per amžius .Amen

(Šv. Liudvikas Marija Grignionas Monfortietis) (asmeninei maldai)

Pasiaukojimo malda Viešpačiui Jėzui ir Dievo Motinai

Viešpatie Jėzau, Tau pavedu savo santuoką.

Dėkoju, kad mus sujungei, kad padovanojai mus vienas kitam ir sutvirtinai mūsų sąjunga santuokos sakramentu, bet vis dėlto dabar mūsų santuokai reikia išgijimo. Atiduodu Tau, Viešpatie, savo sielą ir kūną, savo atmintį ir protą. Prašau išmokyk mylėti žmoną (vyrą) ir vaikus meile, kuri ateina nuo Tavęs. Jėzau Kristau, duok mums abiems skaisčią širdį, kaip Tavo.

Duok man laikytis ištikimybės sunkioje situacijoje ir duok man malonę, kad galėčiau atleisti savo žmonai (savo vyrui) visus sužeidimus ir skriaudas. Kad neprarasčiau susitaikinimo vilties (atsiskyrimo, skyrybų atveju).

Apvalyk mano mintis, kad pasilikčiau ištikimybėje ir meilėje. Tegu man padeda dažnas dalyvavimas Šv. Mišiose ir To Švenčiausiojo kūno priėmimas, taip pat kasdieninė rožinio malda ir Dievo gailestingumo vainikėlis, o kiekvienas sunkus nuopolis bus išpažintas atgailos sakramente.

Duok, kad nuolat tvirtėčiau santuokos sakramento malone.. Viešpatie Jėzau, būk mano gyvenimo vienintelis Viešpats. Mokyk mane, sumanumo kontroliuoti savo seksualinius norus ir emocijas, kad mano meilė žmonai (vyrui) būtu pastovi ir ištikima net iki mirties, kaip ir sutuoktuvių dieną.

Apvalyk mano meilę, nuo bet kokio egoizmo, kad visada sugebėčiau atleisti, neslėpčiau įžeidimų ir mokėčiau ir mokėčiau melstis už save. Pasižadu neskaityti, nepirkti ir nežiūrėti spaudos, programų nei filmų pornografinio turinio, kad išlaikyčiau skaisčią širdį. Prašau, Tavęs, Viešpatie, pagalbos, kad vengčiau visko, kas daro priklausomą, pavergia ir ragina daryti blogį. Amen.

Marija, mano Motina, vesk mane tikėjimo keliais pas vienintelį meilės šaltinį mūsų santuokoje – prie Jėzaus, kad visada Juo vilčiausi ir tikėčiau.

Apie ketinimą įsijungti į šį judėjimą  prašome atsiūsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu, būsite pažymėti sąrašuose ir gausite judėjimo pažymėjimą  adresu: R. Kalantos 38, Kaunas, Ištikimųjų Širdžių Judėjimas

Tyrųjų širdžių judėjimas: nevedusiems, sutuoktiniams ir esantiems santuokos krizėse

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *