Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Lurdo Dievo Motina, melski už mus!

Po kryžiumi stovinti Motina, melski už mus!

Gailestingumo Motina, melski už mus!

Dangiškoji mūsų sielų gydytoja, melski už mus!

Ligonių sveikata, melski už mus!

Mūsų užtarėja, melski už mus!

Švelnioji ir labai maloninga, melski už mus!

Ligonių ir palūžusių  viltie, melski už mus!

Kenčiančiųjų ir persekiojamųjų stiprybe, melski už mus!

Nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!

Nekaltųjų ir nukentėjusiųjų atrama, melski už mus!

Tyliųjų ir nuolankiųjų uola, melski už mus!

Kenčiančiųjų šeimų globėja, melski už mus!

Dievo ramybės skelbėja,

Prie Tavęs besiglaudančiųjų padėjėja, melski už mus!

Kantrybės atvaizde, melski už mus!

Nusidėjėlių gelbėtoja, melski už mus!

Kad mes ištikimai Tavo Sūnui tarnautume, užtarki mus!

Kad visame kame, Jo šventą valią vykdytume, užtarki mus!

Kad sunkiomis nuodėmėmis Jo neliūdintume, užtarki mus!

Kad mūsų kentėjimus priimtume nuolankiai, užtarki mus!

Kad į nusiminimą nepatektume, užtarki mus!

Kad ligoniams su meile tarnautume, užtarki mus!

Kad ligoje vilties neprarastume, užtarki mus!

Kad nuo sielos ir kūno pavojų būtume apsaugoti, užtarki mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melskis už mus Šventoji Dievo Gimdytoja

– kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

  • Melskimės:

Dieve, Tu parodai mums begalinį gailestingumą per savo ženklus ir stebuklus, padarytus per Švč. Mergelės Marijos dangiškosios gydytojos užtarimą. Nuolankiai Tave prašome, kad Jos užtarimu džiaugtumės sielos bei kūno sveikatos melone ir pasiektume garbę, paruošta Tavo vaikams Dangaus karalystėje. Per Kristų mūsų Viešpatį.Amen

 

Malda už ligonius ir kenčiančius

Dieve, mūsų Tėve, tegu Tavo Apvaizda apglėbia ligonius ir kenčiančiuosius, kad kančia nepraeitu niekais, bet mokėtu pavesti Tavo tarnystei ir įjungtu į Kristaus auką. Gerasis Tėve, duok visiems kenčiantiems geros, vaisingos kentėjimo malonės, suteik jėgų ir paguodos, nuramink, tausok jų jėgas. Maitink juos Tėve, Kūnu Tavo Dieviško Sūnaus. Gyvenk Juose ir statyk Savo Karalystę. Padėk išpildyti ligonių pašaukimus ir laimink jų bendruomenes. Leisk kenčiantiems, kad jie būtu naudingi artimiesiems ir Bažnyčiai. Tegu Šventoji Dvasia juos veda į šventumą ir į amžiną laimę. Amen.

.

.

Malda už kenčiančius

Viešpatie Jėzau, kuris iš asmeninės patirties žinai, ką reiškia kentėjimas, pasigailėk sužeistų širdžių ir kenčiančių kūnų. Tu būk jų ramybė ir stiprybė. Padaryk, kad atrastu paslėptą krikščioniško kentėjimo lobį. Tegu prisiminimas, apie tai, kaip Tu kentėjai už mus, perkeičia mūsų skausmus, tepadeda lengviau juos pernešti ir panaudoti pasaulio išganymui. Meilės aktu apimančiu visą žemę, aukojame Tau dabar žmonijos skausmus. Teikis jas suvienyti su Tavimi ir perkeisti meilės malone ir visų sielų atpirkimui. Amen

.

Malda prašant pagalbos kančioje

Jėzau, kenčiančiųjų Mokytojau, išmokyk melstis taip, kaip Tu, atitolinti kančias, o kai tai Dievo valia, tai kentėtume – stiprink mus ir mokyk priimti jas, pakelti ir aukoti dėl didesnės Dievo garbės ir visų kenčiančiųjų gėriui. Amen

Švč. Mergelės Marijos Ligonių Sveikatos litanija ir ligonių maldos

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *