Šventoji Dvasia, Jėzaus Evangelija ir laiko ženklai ragina atsižvelgti į Dievo įsakymus ir Jo Žodį, kuris yra Viešpats, teikiantis gyvybę ir Dvasią. Žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, turi rūpintis viena iš savo prigimtinių teisių ir pareigų – savo dvasiniu gyvenimu. Dievas įsako puoselėti žmogaus gyvybę ir ginti ją nuo pat pradėjimo motinos įsčiose iki natūralios mirties. Gyvybė yra didelė Dievo dovana ir įsipareigojimas. Vienas iš šių laikų ženklų yra grėsmė žmogaus gyvybei ir dvasiai, nes pasaulyje egzistuoja nuodėmė bei nusigręžiama nuo Dievo. Šis maldos už gyvybę ir dvasinį atgimimą sąjūdis asmenine ir bendruomenine malda, kuriant maldos grupes namuose, įstaigose, parapijose, pasninku, evangelizacija, visuomeninėmis akcijomis, piligriminėmis kelionėmis ir kitais galimais teisėtais būdais propaguoja gyvybės ir dvasinę tikėjimo kultūrą, ragina atgaivinti esminį žmogaus pagrindą – dvasią maldos galia ir dvasiniu gyvenimu, grįžtant prie Dievo. Šis sąjūdis gina ir rūpinasi pradėta gyvybe bei šeima kaip moters ir vyro sąjunga, taip pat skleidžia tiesą apie dvasinius pavojus žmogaus sielai, apie abortus – negimusių kūdikių žudymą, eutanaziją – sergančių žmonių žudymą, įvairių priklausomybių pavojų žmogaus gyvybei ir sielai, be to, perspėja apie įvairias grėsmes žmogaus gyvybei ir sielai.

 

 

 

Narystė

Nariu gali tapti kiekvienas, kuris priima sąjūdžio nuostatas, pritaria Katalikų Bažnyčios mokymui apie gyvybę, gyvena dvasinį gyvenimą, priima Eucharistijos, Atgailos sakramentus ir asmeniškai ar viešai perskaito pasiaukojimo aktą. Narystė nutrūksta, jei nedalyvaujama sąjūdžio veikloje ir neatnaujinamas (bent kartą per metus) pasiaukojimo aktas Apie ketinimą įsijungti į šį sąjūdį ar sukurti maldos grupę prašome atsiūsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu, būsite pažymėti sąrašuose ir gausite sąjūdžio pažimėjimą..

Gali būti suburta ir Gvadelupės Dievo Motinos maldos grupė už gyvybę ir dvasinį atgimimą namuose, parapijoje ar įstaigose. Norint įkurti tokią maldos grupę, pirmiausia reikia informuoti parapijos kleboną ir gauti jo palaiminimą žodžiu arba raštu. Grupė nustoja egzistuoti, kai apie jos veiklos nutraukimą pranešama parapijos klebonui arba kai pats klebonas nusprendžia ją nutraukti.

 

Pasiaukojimo aktas                                         

Švč. Mergele Marija, Dievo Motina, Gvadelupės gyvybės Motina, apsireiškusi Meksikoje, ant Tepejako kalno, davusi gyvybę mūsų Atpirkėjui Jėzui Kristui. Tave Dievas pašaukė nešti pasauliui gyvybės ir nusigręžimo nuo nuodėmės žinios, kad žmogus būtų gyvas ir kad būtų branginama jo gyvybė ir siela – ne tik šiame pasaulyje, bet ir amžinybėje. Pasižadu visomis jėgomis gyventi Evangelija, Jėzaus ir Katalikų Bažnyčios mokymu, praktikuoti maldą,meditacija,  priiminėti sakramentus,  skleisti Dievo gyvybės ir atpirkimo iš nuodėmės žinią pasaulyje visais man galimais būdais, skelbti dvasinį atsinaujinimą ir atsivertimą, sekti Jėzumi ir vykdyti Dievo valią. Amen.

 

Maldos formos ir būdai: šv. Mišios (Eucharistija), dėkojimo, šlovinimo, prašymo, užtarimo malda. Galima melstis Šventuoju Raštu, Švč. Mergelės Marijos litanija, Švč. Marijos rožinį, Gvadelupės Dievo Motinos vainikėlį, Gailestingumo vainikėlį ir kt. Svarbu turėti intenciją.

 

Gvadelupės Dievo Motinos atvaizdo kopijos piligrimystė. Pagal galimybes kviečiame padėti šiam atvaizdui keliauti po parapijas, bendruomenes, įstaigas, šeimas, raginti melstis už gyvybę ir dvasinį atsinaujinimą, kurti maldos grupes namuose, parapijose ir įstaigose bei tai propaguoti.

 

Sąjūdžio ženklas – Gvadelupės Dievo Motinos atvaizdas, kuris gali būti įvairiai pateikiamas: ant ženkliuko, skaros, vėliavos, plakate, atvirutėje ir kt.

Liturginis minėjimas – gruodžio 12 d.

Kviečiame asmeniškai ar bendruomeniškai kiekvieno mėnesio 12 dieną melstis, dalyvaujant šv. Mišiose, pamaldose ar asmeniškai. Sąjūdžio nariai nuolat meldžiasi vieni už kitus ir sąjūdį bei skleidžia sąjūdžio idėjas.

 

Apie ketinimą įsijungti į šį sąjūdį ar sukurti maldos grupę prašome atsiūsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu, būsite pažymėti sąrašuose ir gausite sąjūdžio pažymėjimą  adresu: R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel.: (8~37) 453 028.

 

Skelbiama leidus Bažnyčios vyresnybei.

Gvadelupės maldos grupės Lietuvoje:

Kaunas, R. Kalantos 38, Kaunas (Kapucinų vienuolynas)

Ats. Br. Vincentas, mob. Tel. 867752634 Kiekvieno mėnesio 12 d. 18 val. šv. Mišios ir susitikimas vienuolyne.

Ukmergė, Kauno g. 1, Trejybės bažnyčia, renkamasi kiekvieno mėn. 12 d. 17 val. šv. Mišios ir po to susirinkimas

Klaipėda,  meldžiasi įvairiose vietuose ats. Alfreda , mob. Tel. 861207185

Ginkūnai, Žeimių 10b-9,  kiekvieną mėn. 12 d. 20 val.

Ats. Cecilija,  tel. 860308955

Jurbarkas, meldžiasi kiekvieno mėn. 12 d. bažnyčioje, 18 val. ats. Mindaugas mob. Tel. 861615318

Ignalina, Štukienienė Lionė, Smėlio 18-4, mob. Tel. 860411313

Adelija Radžienė, Kiekvieno mėnesio 12 dieną Gargždų bažnyčioje ir susitikimas šeimos centre.

 

 

Gvadelupės Dievo Motinos vainikėlis

 

Ties rožinio kryžiuku:

Mūsų Gvadelupės Valdove, Mistine Rože, būk mūsų Šventosios Bažnyčios tarpininkė, saugok Bažnyčios vadovą, padėk visiems, kurie glaudžiasi prie Tavęs, nes Tu esi Marija, visada Mergelė ir tikrojo Dievo Motina. Išmelsk mums iš Švenčiausiojo savo Sūnaus tikėjimo malonę ir saldžiausią viltį gyvenimo kartybėje, išmaldą ir malonę ištverti iki galo. Amen.

Tėve mūsų…

4 k. Sveika, Marija… (nes Švč. Marija keturis kartus pasirodė Chuanui Diegui)

Garbė Dievui Tėvui…

 

Pirmasis apsireiškimas

 

Švč. Mergelė Marija iš Gvadelupės apsireiškia šv. Chuanui Diegui ir prašo pastatyti šventovę Jos vardu.

Tėve mūsų…

Meditacija:

Mūsų Valdove iš Gvadelupės, mano Karaliene ir Motina, dėkoju Tau už pirmąjį apsireiškimą šventajam Diegui, kai jam apreiškei, kad esi skaisčiausioji Mergelė ir visų žmonių Motina. Dėkoju Tau už prašymą pastatyti šventovę, kurioje būtų Tavo atvaizdas, kad atvestum prie jo tuos, kurie liudys Tavo meilę, užuojautą, pagalbą ir rūpestį. Visu tuo apdovanoji Tave mylinčius, pasitikinčius ir besišaukiančius Tavo pagalbos

3 k. Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

 

Antrasis apsireiškimas

 

Mūsų Valdovė apdovanoja šv. Diegą drąsa, jam grįžtant iš vyskupo namų.

Tėve mūsų…

Meditacija:

Mūsų Valdove iš Gvadelupės, mano Karaliene ir Motina, dėkoju Tau už apsireiškimą šventajam Diegui, kai, sugrįžęs iš vyskupo namų, jis pargriuvo įžeistas ir gynėsi suvokdamas, kad nepajėgs įvykdyti Tavo misijos. Dėkoju už drąsą ir paraginimą, kurį davei šventajam Diegui, kad dar kartą kreiptųsi į vyskupą.

3 k. Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

 

Trečiasis apsireiškimas

 

Mūsų Valdovė iš Gvadelupės pažada atsiųsti ženklą vyskupui per šventąjį Diegą.

Tėve mūsų…

Meditacija:

Mūsų Valdove iš Gvadelupės, mano Karaliene ir Motina, dėkoju Tau už trečiąjį apsireiškimą šventajam Diegui, kai po jo prašymų pastatyti šventovę, nesulaukusių teigiamo atsako, pasakei jam: „Tegu bus taip, mano sūnau: rytoj grįžk būdamas tikras, kad galėsi vyskupui atnešti prašomą ženklą. Kai jį gausi, vyskupas patikės Tavimi, daugiau neabejos tavo žodžiais ir tavo tikru tikėjimu. Būk tikras, kad tau atlyginsiu už visą liūdesį.“

3 k. Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

 

Ketvirtasis apsireiškimas

 

Mūsų Valdovė iš Gvadelupės įvykdo pažadą pasirodydama ant šventojo Diego tilmos.

Tėve mūsų…

Meditacija:

Mūsų Valdove iš Gvadelupės, mano Karaliene ir Motina, dėkoju Tau už ketvirtąjį apsireiškimą šventajam Diegui, kai jam liepei surinkti rožes, kurias jis rado ant kalvos viršūnės, ir atnešti Tau. Dėkoju Tau už pasirodymą ant jo tilmos, kai pasakei: „Ta rožių puokštė yra ženklas, kurį turi perduoti vyskupui. Turi jam pasakyti mano vardu, kad atpažins mano valią ir turės ją įvykdyti. Būsi mano ambasadorius, visiškai vertas mano pasitikėjimo. Tik priešais vyskupo veidą atskleisk audeklo turinį ir parodyk, ką neši.“ Dėkoju Tau už Tavo atvaizdą, kuris pasirodė ant tilmos kartu su rožėmis.

3 k. Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…

 

Baigiamoji malda

 

Atsimink, maloningiausioji Mergele iš Gvadelupės, kurioje apreiškei savo dangiškumą ant Tepejako kalno, parodei jame gailestį ir rūpestį dėl tų, kurie glaudžiasi prie Tavęs, myli ir Tavimi pasitiki, ieško globos ir šaukiasi savo rūpesčiuose, Tu, kuri išklausai mūsų prašymų, nušluostai ašaras, suteiki paguodą ir nusiraminimą. Tokio pasitikėjimo atgaivinti, ateiname prie Tavo veido tikri, kad įvykdysi savo pažadus ir būsi mums gailestinga. Kupini vilties atsiduodame Tavo globai, kad niekas mūsų nevargintų. Tu, kuri panorai pasilikti su mumis šventame atvaizde, kuri esi mūsų Motina, mūsų sveikata ir mūsų gyvenimas. O Marija, Dievo Motina, išklausyk mūsų prašymus ir būk mums gailestinga. Amen.

 

 

Malda į Gvadelupės Dievo Motiną

 

Mūsų Valdove iš Gvadelupės, mūsų Motina, į Tavo rankas sudedame savo maldas, priimk jas kartu su prašymais ir viltingai mūsų vardu perduok Jėzui. Atsimindama Jo meilę, paduok ranką Jėzui – Jis neatmes to, ką turi, net jei tai gavai iš manęs. Amen.

 

Malda į Gvadelupės Dievo Motiną už negimusius vaikus ir aborto aukas

Šventoji Dievo ir Bažnyčios Motina, mūsų Valdove iš Gvadelupės, buvai išrinkta Tėvo dėl Sūnaus Šventojoje Dvasioje. Esi sužadėtinė, apsigaubusi saule, rūpinaisi Jėzaus gimimu, o šėtonas, raudonasis slibinas, laukia, kad prarytų Tavo vaikelį.

Panašiai darė Erodas išžudydamas daugelį nekaltų vaikelių, kad sunaikintų Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją Jėzų Kristų. Taip šiandien abortais nužudoma daug nekaltų negimusių vaikų, per motinas naikinant žmogaus gyvybę ir Bažnyčią, Kristaus Kūną.

Nekaltųjų Motina, šloviname Dievą Tavyje už Jo dovanas, duotas Tau per Tavo Nekaltąjį Prasidėjimą, Tavo laisvę nuo nuodėmės, malonės pilnatvę, Dievo ir Bažnyčios motinystę, Tavo amžinąjį skaistumą ir Tavo Dangun ėmimą su kūnu ir siela.

Krikščionių Pagalba, maldaujame Tave apsaugoti visas motinas ir negimusius vaikelius įsčiose. Prašome užtarimo sulaikyti abortų holokaustą. Palenk širdis gerbti gyvybę. Šventoji Motina, meldžiamės Tavo Skausmingajai ir Nekaltajai Širdžiai už visas motinas ir visus negimusius vaikus, kad galėtų čia, žemėje, gyventi ir per Brangiausiąjį Kraują, pralietą Tavo Sūnaus, pasiekti amžinąjį gyvenimą su Juo danguje. Taip pat meldžiamės Tavo Skausmingajai ir Nekaltajai Širdžiai už visus žmones, darančius abortus, ir visus šalininkus, kad atsiverstų ir priimtų Tavo Sūnų kaip savo Viešpatį ir Išganytoją. Saugok visus savo vaikus kovoje prieš šėtoną ir visas piktąsias dvasias šiandienos tamsybėse. Amen.

Stebuklingojo Gvadelupės Dievo Motinos atvaizdo piligrimystė

Lietuvoje piligriminėje kelionėje po šeimas, parapijas, įstaigas keliauja stebuklingojo Gvadelupės Dievo Motinos paveikslo 4 kopijos. Šeimos, bendruomenės renkasi prie šio stebuklingo atvaizdo, meldžiasi, dalijasi tikėjimu, prašo įvairių malonių.

 

Keletas liudijimų

Kaune keliaujantis paveikslas:

2014 metų sausio 15 d. Kaune, viename bute, prie Gvadelupės Dievo Motinos paveikslo pasakiau, kad kiekvienas išsakytų intenciją. Sukalbėjome 3 „Sveika, Marija“. Netrukus pranešė, kad Jolitai buvo pasiūlytas naujas darbas, nes ji norėjo pakeisti nemėgstamą darbą. (Vlada)

 

Man 87 metai, vis rečiau išeinu iš namų. Kai namuose apsilankė Gvadelupės Dievo Motinos paveikslas, darėsi lengviau melstis, jaučiuosi labiau užtikrinta gyvenime ir morališkai tvirtesnė. Jaučiu Jos motinišką globą. Kartu meldėmės prie šito paveikslo su Marijos legiono seserimis. Jos dažniau prisimena mane, užeina, pasimeldžia su manimi. Jaučiu, jog tai yra Švč. Gvadelupės Mergelės paveikslo apsilankymo vaisiai. Labai dėkoju Švč. Mergelei Marijai ir už Jos paveikslo apsilankymą pas mane. (Aleksandra)

 

Paveikslas, keliaujantis Jurbarko rajone:

Buvome sutarę, jog paveikslas viešės pas kaimynus. Pas juos sugrįžo studentas, susikaupęs. Paprašė padėti paveikslą pačioj garbingoje vietoje ir pridūrė, jog buvo stebuklingai išgelbėtas nuo mirties autoavarijoje. Dar viena kaimynė atėjo ir pasakė, jog jos karvutė būtų mirtinai ją sumindžiusi, nes išsigando vapsvų. Parodė didžiules mėlynes visame kūne. Ji sakė tikrai žinanti, jog liko gyva Švč. Mergelei Marijai užtariant. Džiaugėsi ir dėkojo, jog pasveiko be gydytojų pagalbos. Štai viena moteris liudijo, jog jos vyras smurtaudavo, ne kartą būdavo kviečiama policija, sėdėjęs areštinėje, tačiau viskas beprasmiškai. Meldėmės su visais pažįstamais prie Švč. Gvadelupės Mergelės Marijos paveikslo, ir pats vyras apsisprendė ir išvažiavo gyventi pas tėvą. Jau keletą mėnesių ramu. Paveikslas aplankė Kidulių parapiją per pačius Marijos atsilankymo atlaidus. Čia buvo priimtas paveikslas kaip ypatingas ženklas. Buvo žmonėms pristatyta pačios Gvadelupės Dievo Motinos istorija. Daug asmenų įsigijo žurnalą „Mylėkite viens kitą“. Įdomu tai, kad tas paveikslas apsilankė atsitiktinai. Toliau keliauja paveikslas per šeimas, nešdamas paguodą, darydamas stebuklus, gydydamas žmones, gaivindamas viltį. Ačiū Dievo Motinai už galimybę būti jos ambasadore, ačiū už viską. (Irena).

Norintys, kad paveikslas apsilankytų pas Jus, kreipkitės į brolius kapucinus: R. Kalantos 38, Kaunas, tel. (8~37) 453 028,

Švč. Mergelės Marijos, Gvadelupės Dievo Motinos, maldos už gyvybę ir dvasinį atgimimą sąjūdis ir vainikėlis

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *