Kun. Mečislovas Petrovskis TChr

(Ištrauka)

Prisikėlusio Kristaus tikėjimas grindžiamas konkrečiais faktais, kuriuos gali sužinoti visi žmonės. Jais remdamiesi galime įtikėti ir užmegzti asmeninį ryšį su prisikėlusiu Viešpačiu.

 

 

Jėzus Kristus iš tikrųjų mirė ir prisikėlė, kad kiekvienam žmogui suteiktų galimybę įsijungti į Jo galutinę pergalę prieš mirtį, šėtoną ir nuodėmę. Be Kristaus prisikėlimo tikėjimo nėra išganymo. Viešpats Jėzus sako: „Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Mk 16, 16).

Galime būti tikri, kad Naujojo Testamento tekstai teisingai aiškina Jėzaus mokymą, Jo kančios ir mirties dramą bei džiugią tiesą apie Jo prisikėlimą. Šiuos tekstus rašė žmonės, kurie arba patys buvo Kristaus veiklos liudininkai, arba tiksliai perteikė santykius tų žmonių, kurie lydėjo Jį Jo žemiškojoje kelionėje. Šventasis Raštas yra patikimas informacijos apie Jėzaus gyvenimą, mokymą ir prisikėlimą šaltinis. Profesorius Klarkas H. Pinokas (Clark H. Pinnock) taip vertina Biblijos patikimumą: „Nėra kito dokumento, kaip antikinio pasaulio produkto, kuris būtų sertifikuotas tokiu tobulu tekstų ir istorinių įrodymų rinkiniu ir kuris pateiktų tokį puikų istorinių duomenų šaltinį, kurį galima protingai panaudoti. Sąžiningas žmogus negali ignoruoti šitokio lobio. Skepticizmas, susijęs su istoriniais laiškais, autentifikuojančiais krikščionybę, remiasi neracionalia išankstine nuostata prieš antgamtiškumą.“ (C. Pinnock. Set Forth Your Case. New Jersey: The Craig Press, 1968, p. 58).

Mokslinė evangelinių tekstų, kuriuose kalbama apie Kristaus prisikėlimą, analizė rodo, kad jie yra susiję su istorine tiesa apie tai, kas iš tikrųjų vyko. Objektyvūs istoriniai tyrimai patvirtina Kristaus prisikėlimo faktą. Visi, kas jį ignoruoja, vadovaujasi prietarais ir išankstinėmis prielaidomis, o ne objektyviomis priežastimis.

„Visa, kas tomis Velykų dienomis įvyko, įpareigojo kiekvieną apaštalą – ypač Petrą – kurti naująją erą, kuri išaušo Velykų rytmetį. Būdami Prisikėlusiojo liudytojai, jie lieka kertiniai Jo Bažnyčios akmenys. Pirmosios tikinčiųjų bendruomenės tikėjimas rėmėsi konkrečių, krikščionims pažįstamų ir daugiausia su jais tebegyvenusių žmonių liudijimu. Tie Kristaus prisikėlimo liudytojai pirmiausia yra Petras ir Dvylika, bet ne tik jie: Paulius aiškiai kalba apie Jėzaus pasirodymą „iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių“, po to „Jokūbui, paskui visiems apaštalams“ (KBK, 642).

Tikiu tik liudytojais, kurie leido save nužudyti“, – rašė B. Paskalis (B. Pascal), remdamasis faktu, kad beveik visi apaštalai, skelbę tiesą apie Kristaus prisikėlimą, patyrė kankinio mirtį.

 

Tikėjimo tamsa – laisvės sąlyga

Džiaugsminga tiesa, kad Jėzus Kristus prisikėlė ir gyvena, kad gydo, perkeičia žmonių širdis per sakramentus, kreipiamasi į mūsų laisvę. Viešpats Dievas mums duoda ganėtinai daug įtikinamų ženklų ir šviesos, kad galėtume įtikėti. Jis išlieka „pasislėpęs Dievas“ (plg. Iz 45, 15), prieinamas „tikėjimo tamsoje“, nes tik tuomet, susijungę su Juo, esame laisvi ir gebame mylėti. Tikėjimas yra būtina sąlyga, kad išliktume laisvi ir galėtume mylėti, todėl Viešpats Dievas apsireikšdamas išlieka pasislėpęs. Jeigu Jis apsireikštų visa visagalybės ir grožio didybe, mus visus pavergtų. Vis dėlto Viešpats Dievas nenori turėti vergų, Jis trokšta, kad laisvi žmonės per tikėjimą užmegztų su Juo meilės santykius. „Slepiuosi, kad nepavergčiau Savo dovanos tobulybe“, – sakė Viešpats Jėzus Alicijai Lenčevskai. „Trokštu jums laimės, kokios nė vienas žmogus nepajėgia įsivaizduoti ir nujausti.“

Jėzus Kristus rodo mums galingus ženklus, įrodančius, kad Jis iš tikrųjų prisikėlė ir gyvena su mumis, tačiau tie ženklai nė vieno neverčia priimti tiesos apie Jo prisikėlimą. Visada galima rasti ganėtinai nemažai neaiškių dalykų ir jais grįsti savo netikėjimą. Tik turime prisiminti, kad daugeliu atvejų pagrindinė netikėjimo prisikėlimu priežastis yra nenoras visiškai atsisakyti nuodėmės ir gyventi pagal Dekalogą ir Evangeliją.

„Mylėkite viens kitą“, nr. 7, 2019

kapucinai.net

Kas įtikės, bus išganytas

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *